Girls Tennis Roster

 
  
  
  
12
  
Varsity
12
  
Varsity
11
  
Varsity
10
  
Varsity
12
  
Varsity
12
  
JV
10
  
JV
10
  
JV
10
  
Varsity
10
  
Varsity
9
  
JV & Varsity
9
  
JV
9
  
JV
9
  
JV
11
  
JV
9
  
JV